Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen, groepssessies, cursussen, opleidingen, consulten, therapie en coaching trajecten van EVOLVE.

 


1.Toepasselijkheid algemene voorwaarden en begrippen
1.1 De algemene voorwaarden van EVOLVE zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten met EVOLVE houdende handelingen die met haar zijn overeengekomen , tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
1.2 In deze algemene voorwaarden verstaat men onder opdrachtgever: een natuurlijk persoon die met EVOLVE een overeenkomst aangaat. Overeenkomst: de overeenkomst die gesloten is tussen de opdrachtgever en EVOLVE betreffende de behandeling, begeleiding, advisering in de ruimste zin van het woord.

 

 


2. Gezondheid/aansprakelijkheid
2.1 De begeleiding en behandelingen zijn oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. EVOLVE aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voorvloeiend uit of in verband met de geboden diensten door EVOLVE, therapie, breathwork, shamanic healing en de andere aangeboden behandelingen en cursussen zijn geen vervanging voor een medische of psychologische behandeling. Ik stel geen medische diagnoses. Raadpleeg dus altijd een arts bij langdurige lichamelijke of psychische klachten.
2.3. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de heen en terugreis, evenals de deelname aan een behandeling, de therapie of een coaching traject geheel voor eigen risico is.

 

 


3. Vertrouwelijkheid en geheimhoudingsplicht
3.1 EVOLVE is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in kader van de sessies en trajecten,  en behandelingen, tenzij er vermoedens van mishandeling zijn, dan is EVOLVE genoodzaakt derden in te schakelen.
3.2 Opdrachtgever is jegens derden ten allen tijde verplicht tot geheimhouding waar het over de inhoud van de diensten van EVOLVE als opdrachtgever zich hier niet aan houdt, verbeurt zij een schadevergoeding van € 5000,- per incident.

 

 

4. Betaling
4.1 De betaling is via de bank, tenzij anders overeengekomen. Dan geldt een betalingstermijn binnen 7 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van een betalingstermijn zal VOLVEE genoodzaakt zijn maximaal 2 betalingsherinneringen te sturen. Is na 7 dagen na de 1e betalingsherinnering het bedrag niet ontvangen, dan volgt er een 2e betalingsherinnering vermeerderd met € 20,- extra (administratie)kosten. Is na 7 dagen het bedrag wederom niet ontvangen, dan zal de vordering uit handen worden gegeven en alle kosten conform de wet volledig voor rekening komen van opdrachtgever.
4.2 In geval van niet of niet-tijdige betaling dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enig op opdrachtgever rustende verplichting, is EVOLVE gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling verdere leveranties te staken c.q. de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, onverminderd haar recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst en onverminderd alle andere haar toekomende rechten.
4.3 Indien opdrachtgever na schriftelijke aanmaning haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan de overeenkomst geheel of voor het gebrekkige gedeelte door EVOLVE worden ontbonden onverminderd haar recht op vergoeding van alle (ontbindings-) schade.

 

 


5. Annuleren
5.1 Afspraken moeten uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de sessie, cursus of groeps sessie geannuleerd worden. De annulering dient telefonisch en/of via email gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij niet annulering binnen 48 uur voor de afspraak is EVOLVE gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

 

 


6. Intellectuele eigendom
6.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde boeken, cursusmateriaal, alsmede voorbereidend materiaal daarvan (tezamen te noemen: “informatie”) berusten uitsluitend bij EVOLVE
6.2 Het is niet toegestaan de informatie ter beschikking te stellen aan derden, te vermenigvuldigen, te kopiëren of te (laten) vervaardigen, tenzij EVOLVE schriftelijke toestemming heeft verleend.
6.3 Ingeval een opdracht wordt uitgevoerd naar onderwerp, specificaties of aanwijzingen, door of namens opdrachtgever verstrekt, wordt EVOLVE gegarandeerd dat het gebruik daarvan haar niet in strijd zal brengen met wettelijke of andere voorschriften of beschermende rechten van derden en is EVOLVE gevrijwaard tegen alle aanspraken verband houdende met gestelde inbreuken op rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden.

 

 

7. Begeleiding en kinderen
7.1 EVOLVE is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding, middels een handtekening op de overeenkomst. De gezaghebbende ouder/verzorger draagt zorg voor dat de eventuele gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding. EVOLVE kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het informeren van de gezaghebbende partner.

 

 

8. BTW
8.1 De prijzen die zijn genoemd zijn inclusief BTW.

 

 

9.Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van EVOLVE is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdend met de aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis met EVOLVE, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de absoluut bevoegd rechter in het arrondissement.

 

 

DISCLAIMER
Op de website van EVOLVE, te weten www.evolve-holistichealing.nl wordt uiterste zorg besteed aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van de informatie. Ik streef ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en EVOLVE neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie en zij is niet verantwoordelijk voor de informatie op sites waarnaar wordt gelinkt vanaf www.evolve-holistichealing.nl. De informatie op deze website is met grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan EVOLVE niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Niets uit deze website mag zonder voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd of worden verspreid. Tevens mag niets zonder voorafgaande toestemming worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, kopie, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook. EVOLVE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. EVOLVE is niet aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website.